Pārstāvība Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijā

Septembrī mūsu biedrība tika aicināta kļūt par Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas locekli. Kolēģijā mūs pārstāv mūsu valdes loceklis Oto Ozols. Rīgas pilsētas arhitekta birojs (turpmāk-aģentūra) ir 2005. gadā izveidota pašvaldības aģentūra, kuras darbības mērķi ir:

  • sekmēt līdzsvarotu un ilgtspējīgu Rīgas pilsētvides attīstību, uzlabojot pašvaldības darbu arhitektūras kvalitātes pārraudzībā–formējot lēmumus, pilnveidojot pakalpojumus, īstenojot izglītojošus projektus un ar profesionāliem argumentiem uzturot pastāvīgu, atklātu diskusiju par sabiedrībai nozīmīgām iecerēm un projektiem;
  • veicināt pieprasījumu pēc kvalitatīvas dzīves telpas un arhitektu pakalpojumiem, vairojot sabiedrības izpratni par pilsētas attīstības likumsakarībām un līdzdalību tajā;
  • popularizēt Rīgas arhitektūru, iepazīstinot citu valstu un pilsētu sabiedrību arlabākajiem prakses piemēriem.
Aģentūra nodrošina viedokļu apmaiņu starp arhitektūras veidošanā un pilsētvides attīstībā iesaistītajām personām: kolēģiem pašvaldībā, profesionāļiem (pilsētas plānotājiem,
arhitektiem, inženieriem, ekonomistiem, juristiem un citiem) un būvju pasūtītājiem, īpašniekiem un lietotājiem par arhitektoniskās kvalitātes, universālā dizaina un ilgtspējības
principu saskaņošanu Rīgā.
Klientiem– fiziskām personām un publisko un privāto tiesību juridiskajām personām–, kā arī sabiedrībai kopumā aģentūra sniedz pakalpojumus: atzinumus par lokālplānojumiem, detālplānojumiem un būvniecības iecerēm un konsultācijas: par arhitektoniskās kvalitātes principa ievērošanu pilsētbūvniecībā un par analītiskas ievirzes projektu un pētījumu vajadzībām.
Aģentūras atzinumi tiek sagatavoti,
pamatojoties Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas, kā arī partneru un ekspertu– ārpakalpojumu
sniedzēju– argumentiem. Plašāka informācija par aģentūru un kolēģiju atrodama tīmeklī:
www.arhitekts.riga.lv