DALĪBNIEKA NAUDA

Apvienības “Pilsēta cilvēkiem” valdes 27.10.2021. lēmums par Dalībnieka naudas samaksas kārtības noteikšanu

 

1. Cik maksāt?

1.1. Ar 05.03.2019. biedru sapulces lēmumu no 2019. gada aprīļa Biedrības biedriem un atbalstītājiem noteikta Dalībnieka nauda brīvi izvēlētā apmērā, bet ne mazāk par 2 euro kalendārajā mēnesī.

1.2. Saskaņā ar statūtiem Biedrības valde ir tiesīga daļēji vai pilnībā atbrīvot Dalībnieku no Dalībnieka naudas samaksas pienākuma, ja tam ir pamatots iemesls.

1.3. Par kalendāro mēnesi, kurā sākas vai izbeidzas biedra vai atbalstītāja dalība Biedrībā, biedra nauda vai atbalstītāja nauda jāmaksā pilnā apmērā.

1.4. Par kalendāro mēnesī, kurā atbalstītājs kļūst par biedru, jāmaksā tikai atbalstītāja nauda.

1.5. Par kalendāro mēnesī, kurā biedrs kļūst par atbalstītāju, jāmaksā tikai biedra nauda.

2. Kad maksāt?

2.1. Dalībnieka nauda par mēnesi, kurā Dalībnieks uzņemts Biedrībā, jāsamaksā līdz nākamā mēneša pēdējam datumam, bet par turpmākiem mēnešiem – līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam.

2.2. Par Dalībnieka naudas samaksas datumu tiek uzskatīts datums, kad Dalībnieka nauda ieskaitīta Biedrības kontā.

2.3. Dalībnieka naudu var maksāt arī avansā.

3. Kā maksāt?

3.1. Dalībnieka nauda jāpārskaita Biedrības kontā, norādot šādus saņēmēja rekvizītus:

   1. 3.1.1. banka: AS Swedbank;
   2. 3.1.2. BIC/SWIFT kods: HABALV22;
   3. 3.1.3. konts (IBAN): LV04HABA0551044255904;
   4. 3.1.4. nosaukums: APVIENĪBA PILSĒTA CILVĒKIEM BIEDRĪBA;
   5. 3.1.5. reģistrācijas numurs: 40008268906;
   6. 3.1.6. juridiskā adrese: Ropažu iela 14 k-1 – 105, Rīga, LV-1039.

3.2.Maksājumā jābūt norādītam Dalībnieka vārdam, uzvārdam un personas kodam.

3.3. Dalībnieka naudas maksājuma mērķī jābūt vārdiem “dalībnieka nauda”, “biedra nauda” vai “atbalstītāja nauda”.

4. Citi noteikumi

4.1. Samaksātā Dalībnieka nauda netiek atmaksāta.

4.3. Šis lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. novembrī.