“PILSĒTA CILVĒKIEM” STATŪTI

 

1. Biedrības nosaukums

 1. Biedrības nosaukums ir: Apvienība “Pilsēta cilvēkiem” (turpmāk – Biedrība).
 2. Biedrības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir: Association “City for People”.
 3. Biedrības nosaukuma tulkojums krievu valodā ir: Объединение «Город для людей».

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

 1. Biedrības mērķi ir:
  1. uz cilvēkiem orientēta, kvalitatīva publiskā ārtelpa, kurā ikvienam būtu droši un patīkami uzturēties;
  2. ērtas un drošas mobilitātes iespējas pilsētā un ārpus tās ikvienam neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa;
  3. vides aizsardzība, iedzīvotāju veselības veicināšana. 0 bojāgājušie un smagi ievainotie ceļu satiksmes negadījumos Rīgā un ārpus tās.
 2. Biedrības uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:
  1. informēt sabiedrību par pilsētu ilgtspējīgas attīstības un mobilitātes jautājumiem;
  2. veicināt pārvietošanos pilsētās ar kājām, velosipēdu, sabiedrisko transportu un citiem pilsētvidei draudzīgiem pārvietošanās līdzekļiem;
  3. veicināt multimodālas transporta sistēmas attīstīšanu Rīgā un ārpus tās;
  4. veicināt ielu pielāgošanu cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiem;
  5. veicināt ielu pārbūvi, padarot tās drošas mazāk aizsargātajiem ceļu satiksmes dalībniekiem;
  6. veicināt pilsētu gaisa kvalitātes uzlabošanos, trokšņa un gaismas piesārņojuma samazināšanos un aktīvu dzīvesveidu, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju veselības stāvokli;
  7. veicināt pilsētvides vizuāli estētiskās kvalitātes uzlabošanu;
  8. piedalīties valsts un pašvaldību iestāžu izveidotajās konsultatīvajās padomēs un darba grupās;
  9. vērsties valsts un pašvaldību institūcijās, arī tiesā, un aizstāvēt savu biedru, rīdzinieku un pārējo Latvijas iedzīvotāju tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses;
  10. biedrības mērķu sasniegšanai veikt citas ar likumu atļautas darbības.

3. Biedrības darbība

 1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 2. Biedrība savā darbībā ir politiski neitrāla. Tā neveic darbības, kas saistītas ar politisko organizāciju darbību vai to vēlēšanu kampaņu atbalstīšanu. Biedrības likumisko un pilnvaroto pārstāvju personiskā darbība politikā, kā arī politiskā pārliecība nedrīkst ietekmēt minētajiem pārstāvjiem uzticēto pienākumu izpildi un Biedrības viedokļa paušanu.

4. Biedru un atbalstītāju iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana

 1. Biedrībā ir dažādu statusu dalībnieki: atbalstītāji un biedri (turpmāk — Dalībnieki), kuriem ir atšķirīgas tiesības un pienākumi, kā arī iestāšanās kārtība.
 2. Par Biedrības biedriem var tikt uzņemtas personas, kas aktīvi darbojušās Biedrības mērķu sasniegšanai un iesniegušas Biedrības valdes noteiktas formas pieteikumu valdei.
 3. Par Biedrības atbalstītājiem var tikt uzņemtas personas, kas iesniegušas Biedrības valdes noteiktas formas pieteikumu valdei.
 4. Lēmumu par atbalstītāja vai biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valdei lēmums pa e-pastu jāpaziņo pieteicējam divu nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 5. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības Dalībnieku, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.
 6. Biedrības Dalībnieks var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei. Biedrības atbalstītājs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, e-pastā paziņojot par to valdei.
 7. Biedrības Dalībnieku var izslēgt no Biedrības vai mainīt biedra statusu uz atbalstītāja statusu ar valdes vai biedru sapulces lēmumu, ja:
  1. viņš nepilda biedru sapulces vai valdes lēmumus;
  2. viņš nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
  3. viņš ar savu darbību kaitē Biedrības mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildīšanai;
  4. viņam ir izveidojies biedra naudas vai atbalstītāja naudas (turpmāk – Dalībnieka nauda) parāds par sešiem vai vairāk mēnešiem.
 8. Lēmumu par izslēgšanu no Biedrības vai biedra statusa maiņu uz atbalstītāja statusu un šī lēmuma motivāciju valde Dalībniekam paziņo rakstveidā piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
 9. Elektronisko dokumentu apritē starp Biedrību un Dalībniekiem elektroniskais dokuments uzskatāms par parakstītu, ja tam ir drošs elektroniskais paraksts un laika zīmogs.

5. Biedru un atbalstītāju tiesības un pienākumi

 1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
  1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
  2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
  3. iesaistīties brīvprātīgā darbā Biedrības mērķu sasniegšanai;
  4. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 2. Biedrības biedru pienākumi:
  1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
  2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu;
  3. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;
  4. viena mēneša laikā informēt Biedrību par vārda, uzvārda, personas koda (ja tāda nav, – dzimšanas datuma, personu apliecinoša dokumenta numura un izdošanas datuma, valsts un institūcijas, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adreses (juridiskās personas nosaukuma un adreses), e-pasta adreses un tālruņa numura izmaiņām;
  5. maksāt biedra naudu.
 3. Ar biedru sapulces vai valdes lēmumu nosakot Biedrības biedriem saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 4. Biedrības atbalstītājiem ir šādas tiesības:
  1. saņemt informāciju par Biedrības darbību;
  2. iesaistīties brīvprātīgā darbā Biedrības mērķu sasniegšanai;
  3. iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 5. Biedrības atbalstītāju pienākumi:
  1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
  2. nepieļaut rīcību, kas grauj Biedrības prestižu sabiedrībā;
  3. maksāt atbalstītāja naudu.

6. Biedrības struktūrvienības

 1. Ar Biedrības valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
 2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības valde.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

 1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
 2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
 3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā. Kārtējā biedru sapulcē apstiprina Biedrības gada pārskatu pirms tā iesniegšanas un ievēl revidentu.
 4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
 5. Biedru sapulce tiek sasaukta, pirms sapulces nosūtot katram biedram uzaicinājumu uz biedru reģistrā norādīto e-pasta adresi.
 6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
 7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
 8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8. Izpildinstitūcija

 1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.
 2. Valdes locekļi no sava vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu, un var ievēlēt ne vairāk kā vienu valdes priekšsēdētāja vietnieku.
 3. Valdes priekšsēdētāja amatu nedrīkst ieņemt persona, kura kandidē uz pašvaldības domes, Saeimas vai Eiropas parlamenta deputāta amatu vai ir ievēlēta deputāta amatā pašvaldības domē, Saeimā vai Eiropas parlamentā.
 4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
 5. Valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekam katram ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Ikviens no pārējiem valdes locekļiem pārstāv Biedrību kopā ar vismaz diviem citiem valdes locekļiem.
 6. Valdes locekļu darbs biedrībā ir brīvprātīgs. Biedru sapulce var paredzēt atlīdzību par valdes locekļu pienākumu pildīšanu.
 7. Valdi pārvēlē kārtējā biedru sapulcē aiznākamajā gadā pēc tās ievēlēšanas.
 8. Valdes vēlēšanas notiek atklāti. Ikviens biedrs var balsot par vairākiem kandidātiem.
 9. Ikvienam biedram ir tiesības izvirzīt savu vai kāda cita biedra kandidatūru valdes vēlēšanās. Balsošana notiek tikai par tiem biedriem, kuri piekrituši kandidēt.
 10. Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu un par kuriem nobalsoja vairāk nekā puse klātesošo biedru.
 11. Ja vēlēšanu pirmajā kārtā vairākiem kandidātiem ir vienāds balsu skaits, un tādēļ nav iespējams noteikt, kurš no viņiem ir ievēlēts, vai arī ja vairāk nekā puse klātesošo biedru nobalsoja par mazāk nekā pieciem kandidātiem, tiek rīkota nākamā vēlēšanu kārta, kurā balso tikai par tiem kandidātiem, kas iepriekšējās kārtās nav ievēlēti, diskvalificējot kandidātu (kandidātus), par kuru (kuriem) nodots vismazākais balsu skaits. Valdē tiek ievēlēti tie kandidāti, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu un par kuriem nobalsoja vairāk nekā puse klātesošo biedru. Šis solis tiek atkārtots līdz tiek ievēlēti pieci valdes locekļi.

9. Biedrības finanses un īpašums

 1. Biedrībai ir savs īpašums. Tā ir tiesīga savā īpašumā iegūt vai zaudēt mantiskās un personiskās nemantiskās tiesības, būt prasītājs un atbildētājs tiesā, atvērt norēķinu, valūtas un citus kontus.
 2. Biedrības naudas līdzekļi veidojas no:
  1. Dalībnieka naudas maksājumiem;
  2. juridisko un fizisko personu ziedojumiem;
  3. ienākumiem, kas gūti no saimnieciskās darbības;
  4. Biedrībai piederošās mantas;
  5. no citiem likumos atļautajiem ienākumiem.
 3. Biedrības līdzekļu izmantošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar biedru sapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šos statūtus. Tā veicama LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
 4. Dalībnieka naudas apmēru nosaka biedru sapulce. Biedrības valde ir tiesīga daļēji vai pilnībā atbrīvot Dalībnieku no Dalībnieka naudas samaksas pienākuma, ja tam ir pamatots iemesls.
 5. Dalībnieka naudas samaksas kārtību nosaka valde.

10. Revidents

 1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz termiņu līdz nākamā gada kārtējai biedru sapulcei.
 2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
 3. Revidents:
  1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
  2. dod atzinumu par Biedrības gada pārskatu;
  3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
  4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
 4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos.
 5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.